صفحه 1 از 1

فصل پانزدهم (تکمیل)

ارسال شده: دو شنبه 18 مرداد 1389, 5:22 am
توسط bart
قسمت 1 - *
قسمت 2 - *
قسمت 3 - *
قسمت 4 - *
قسمت 5 - *
قسمت 6 - چهل سالگی و مجردی خنده دار نیست!
قسمت 7 - *
قسمت 8 - *
قسمت 9 - *
قسمت 10 - *
قسمت 11 - *
قسمت 12 - *
قسمت 13 - *
قسمت 14 - تفکر نمی کنم در اینکه معلما قبلاً چه طوری بودن!
قسمت 15 - *
قسمت 16 - *
قسمت 17 - *
قسمت 18 - *
قسمت 19 - *
قسمت 20 - *
قسمت 21 - *
قسمت 22 - *

نسخه انگلیسی

ارسال شده: دو شنبه 18 مرداد 1389, 5:23 am
توسط bart
ورژن اصلی

قسمت 1 - *
قسمت 2 - *
قسمت 3 - *
قسمت 4 - *
قسمت 5 - *
قسمت 6 - Over forty & single is not funny
قسمت 7 - *
قسمت 8 - *
قسمت 9 - *
قسمت 10 - *
قسمت 11 - *
قسمت 12 - *
قسمت 13 - *
قسمت 14 - I will not speculate on how hot teacher used to be
قسمت 15 - *
قسمت 16 - *
قسمت 17 - *
قسمت 18 - *
قسمت 19 - *
قسمت 20 - *
قسمت 21 - *
قسمت 22 - *