صفحه 1 از 1

فصل چهاردهم (تکمیل)

ارسال شده: دو شنبه 18 مرداد 1389, 4:33 am
توسط bart
قسمت 1 - *
قسمت 2 - *
قسمت 3 - ماهی از قهوه خوشش نمی آید!
قسمت 4 - *
قسمت 5 - میلهاوس جواب آزمایش شپش را مثبت نگرفت!
قسمت 6 - *
قسمت 7 - *
قسمت 8 - *
قسمت 9 - این مدرسه احتیاجی به تغییر رژیم نداره! (اشاره به حمله امریکا به عراق)
قسمت 10 - باب اسفنجی وسیله جلوگیری از حاملگی نیست!
قسمت 11 - من نمی... (بارت با تبر تخته را خورد می کند!)
قسمت 12 - *
قسمت 13 - *
قسمت 14 - *
قسمت 15 - *
قسمت 16 - *
قسمت 17 - *
قسمت 18 - *
قسمت 19 - قلم برای فرو کردن توی دماغ نیست!
قسمت 20 - *
قسمت 21 - ساندویچ نباید شامل شن (ساند) باشه!
قسمت 22 - *

نسخه انگلیسی

ارسال شده: دو شنبه 18 مرداد 1389, 4:34 am
توسط bart
ورژن اصلی

قسمت 1 - *
قسمت 2 - *
قسمت 3 - Fish do not like coffee
قسمت 4 - *
قسمت 5 - Milhouse did not test cootie positive
قسمت 6 - *
قسمت 7 - *
قسمت 8 - *
قسمت 9 - This school does not need a "regime change"
قسمت 10 - SpongeBob is not a contraceptive
قسمت 11 - I will not
قسمت 12 - *
قسمت 13 - *
قسمت 14 - *
قسمت 15 - *
قسمت 16 - *
قسمت 17 - *
قسمت 18 - *
قسمت 19 - My pen is not a booger launcher
قسمت 20 - *
قسمت 21 - Sandwiches should not contain sand
قسمت 22 - *