صفحه 1 از 1

فصل 15 - قسمت 6: امروز، من یک دلقک هستم

ارسال شده: دو شنبه 13 آذر 1396, 11:50 am
توسط Homer_Simpson

کراستی تصمیم می‌گرد کاری رو که سیزده سالگی‌اش باید می کرد و نکرد را انجام بدهد، بارمیتزاوا داشته باشد...

تصویر

مترجم: redmonster

تصویرتصویر